DOKUMENDID

Hargla Kooli arengukava aastateks 2014-2019

Hargla_Kooli_arengukava_2014_2019 allalaadimiseks

 

Sisukord

 

1.      Sissejuhatus. 3

2.      Hetkeseis. 3

2.1        Üldandmed. 3

2.2        Ajalugu. 4

2.3        Personal ja õpilaskond. 4

2.4        Hinnang hetkeolukorrale. 5

3.      Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad. 6

3.1        Kooliarenduse valdkonnad ja indikaatorid. 6

3.2        Arengustrateegiad. 6

3.3        Hetkeseis ja arengueeldused. 6

3.4        Õppe- ja kasvatusprotsess. 7

3.5        Personali juhtimine. 7

3.6        Koostöö huvigruppidega. 8

3.7        Ressursside juhtimine. 8

3.8        Eestvedamine ja juhtimine. 8

4.      Täienduskoolituskava. 10

5.      Arengukava uuendamise kord. 11

Lisa 1 – Tegevuskava aastateks 2014–2019. 12

 

 


1.    Sissejuhatus

 

Hargla Kooli arengukava on kooli ja lasteaia õppekava rakendamiseks loodavate tingimuste parendamise plaan.

Arengukava valmis koostöös vallavalitsuse, hoolekogu ja kooli personaliga.

Arengukava koostamisel kaardistati olemasolevad võimalused ja hetkeolukord. SWOT-analüüsi abil selgitati välja kooli tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud. SWOT-analüüs viidi läbi õpetajaskonna, kooli personali, lastevanemate ja õpilaste hulgas.

Arengukavas on ära toodud hetkeseisund, eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused, mis lähtuvad tänapäevastest vajadustest ning on seotud ümbritsevaga.

Hargla Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad ning tegevuskava aastateks 2014–2019.

Hargla Kooli arengukava üldine eesmärk on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele.

Hargla Kooli visiooniks on kujuneda kooliks, kus antakse noortele oskus mõelda ja areneda kaasaegses maailmas, hinnatakse keskkonnasõbralikku käitumist, samal ajal tunnustades ja austades Eesti ja kodukandi kultuuri.

 

Kooli arengukava koostamise õiguslikuks aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kooli põhimäärus, Taheva Vallavalitsuse ning Taheva Vallavolikogu otsused ja määrused, Taheva valla arengukava, Taheva valla eelarvestrateegia, Taheva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava, Taheva valla külade arengukavad.

 

Kooli prioriteedid on:

 • Õpikeskkonna täiustamine ja riikliku õppekava nõuete täitmine;
 • Lasteaias süsteemse alushariduse andmise tagamine, lapsekeskne isikut arvestav õpetamine ja kasvatamine;
 • Keskkonda säästev ja turvaline kool ning lasteaed;
 • Õpilaste ühiskondliku aktiivsuse ja tervisliku ellusuhtumise soodustamine ja arendamine valikuvõimaluste suurendamise teel;
 • Turvalise ja meeldiva õpi- ja töökeskkonna tagamine;
 • Infotehnoloogia rakendamine koolitöös ja kooli igapäevaelus;
 • Konkurentsivõimelise hariduse andmine vastavalt õpilaste võimetele;
 • Pidevalt projektitegevustes osalemine ja projektide abil täiendavate rahaliste vahendite taotlemine;
 • Koolikohustuse täitmise tagamine;
 • Lasteaialaste ja õpilaste erivajadustega arvestamine ning õpetamiseks võimaluste loomine;
 • Lapsevanemate aktiivsuse tõstmine osalemaks lasteaia ja kooli tegemistes;
 • Parema õppe- ja kasvatustöö tegemiseks koostöö õpilaste-õpetajate-perede vahel.
 • Kooli ja lasteaia side ja koostöö kohaliku kogukonnaga, haridusasutuse eestvedav roll kodukandi väärtustamisel;
 • Õpilaste ettevõtlikkuse toetamine.

 

2.       Hetkeseis

 

2.1       Üldandmed

Hargla Kool asub Valga maakonnas Taheva vallas Hargla külas.

Harglas alustati hariduse andmist juba 1688. aastal. Hargla Kool on pikaajaliste traditsioonidega Forseliuse Seltsi kuuluv kool. Koolile on omistatud Suur Kuldtukat.

Hargla Kool asub Koiva-Mustjõe maastikukaitseala ja Karula kõrgustiku maastikukaitseala piirkonnas. Reljeef ja loodus on vaheldusrikkad, mis loob võimaluse paremini õpetada loodusaineid ja propageerida keskkonnahoidu.

 

2.2       Ajalugu

 

Esimene teade Hargla koolist pärineb 1688.aastast. Esimeseks õpetajaks Hargla köstrikoolis oli Koikkülast Zuntsi talust pärinev Reinu nimeline pärisorjast talupoeg. Ta oli hariduse saanud endiselt köstrilt või koguni Forseliuse seminarist. 1829. aastal alustas tööd Hargla Kihelkonnakool senise köstrikooli baasil. Koolis oli kolm klassi ja vastu võeti 24 poissi. Kooli peamiseks ülesandeks oli vallakoolide õpetajate ettevalmistamine. 1882. aastal ehitati kihelkonnakooli jaoks uus koolimaja. 1919. aastal asus kodanlik Eesti koolivalitsus koolivõrku ümber korraldama, sellega seoses mindi täielikult üle emakeelsele õpetusele 1920. aastal nimetati kool Taheva valla 4-klassiliseks algkooliks, koolikohustus kestis 9–15. eluaastani või neljanda klassi lõpetamiseni. 1929. aastast kehtestati Taheva vallas kuueaastane koolikohustus. Sellel aastal õppis koolis 83 õpilast. Koolis oli kolm klassikomplekti (I+II, III+IV, V+VI). Õpetajaid oli samuti kolm. 1935–1937. aastatel teostati koolis ulatuslik kapitaalremont. Ümberehituse tulemusena saadi neli klassiruumi, sisekäimlad ja õpetajate korterid. 1940. aastal toimus pärast nõukogude võimu kehtestamist koolielus palju muudatusi. Seati sisse õpilaste toitlustamine. Koolikursuse lõpetamiseks viidi läbi eksamid. Usuõpetus jäeti õppeplaanist välja, juurde tuli aga vene keel alates kolmandast klassist. 1946. aastal muudeti 6-klassiline algkool 7-klassiliseks kooliks (mittetäielikuks keskkooliks). Kool asus endises Taheva 6-klassilise kooli kahekorruselises kivist hoones. Koolil oli vaid üks kõrvalhoone – lagunenud puukuur. 1956. aastal teostati Taheva 7-klassilise kooli hoones ulatuslik kapitaalremont, mille tulemusena töötingimused paranesid veelgi. Tehti ka elektri installatsioonitööd. Hangiti sisseseade jõujaama jaoks ja koolimajas hakkas särama elektrivalgus. 1961. aastal nimetati Taheva 7-klasiline Kool ümber Hargla 8-klassiliseks Kooliks. 1990. aastal nimetati kool Hargla Põhikooliks. 1990. aastal alustas tööd Koikküla Lasteaed-Algkool ja seoses sellega kahanes Hargla kooli õpilaste arv. 2006. aastal liideti Hargla Põhikool Koikküla Lasteaed-Algkooliga. Koikkülla jäi alles lasteaed, likvideeriti algkooli osa. Reorganiseerimisega seoses nimetati kool Hargla Kooliks. Töö toimub kahes hoones: Harglas kool, Koikkülas lasteaed. Hargla kool on pikaajaliste traditsioonidega Forseliuse Seltsi kuuluv kool.

 

2.3       Personal ja õpilaskond

 

2013/2014. õppeaastal töötab Hargla Koolis 15 õpetajat, neist 13 põhikooli (8,35 ametikohta) ja 2 lasteaia (1,19 ametikohta) osas.

Kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid on 13. Pedagoogide keskmine vanus on 51 aastat. Väikese koormuse tõttu annab tehnoloogiaõpetuse õpetaja tunde ühel päeval nädalas. Õpetajad on kindlate põhimõtetega, kellele võib toetuda kooli arenguprogrammi väljatöötamisel ning elluviimisel. Õpetajatel puudub oma koolis teine tema eriala valdav inimene, kellega konsulteerida ning mõtteid jagada. Seetõttu on kõik kooli pedagoogid huvitatud pidevast enesetäiendamisest.

Majanduspersonali suurus on 8,78 ametikohta, neist 5,28 koolis ning 3,5 lasteaias. Majanduspersonali ametikohtade suurus ja asukoht on välja toodud tabelis 1.

 

Tabel 1 Majanduspersonal

Amet

Ametikoha suurus

Asukoht

Juhiabi-raamatukoguhoidja

0,78

koolis

Majandusjuhataja

0,5

0,5

koolis

lasteaias

Kokk

1,0

1,0

koolis

lasteaias

Koristaja

2,0

koolis

Kütja-majahoidja

1,0

koolis

Lasteaiaõpetaja abi

2,0

lasteaias

 

2013/2014. õppeaastal õpib seisuga 01.04.2014 Hargla Koolis 54 õpilast. Koolis praegu õppivate õpilaste arv ja järgmiste aastate prognoos on välja toodud tabelis 2.

 

Tabel 2 Õpilaste prognoositav arv klassides õppeaastate lõikes

 

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl

kokku

2013/2014

4

3

4

4

7

7

10

9

6

54

2014/2015

4

4

4

4

4

7

7

10

9

53                        

2015/2016

4

4

4

5

4

4

7

7

10

49

2016/2017

5

4

4

4

5

4

4

7

7

44

2017/2018

5

5

4

4

4

5

4

4

7

42

2018/2019

4

4

5

4

4

4

5

4

4

38

Prognooside aluseks on rahvastikuregistri andmed ning eeldus, et piirkonnas töötab asenduskodu.

 

Seisuga 01.04.2014 on lasteaias 15 last, neist 3 on eelkooliealised. Kuna suurenenud on erivajadustega laste arv lasteaias, on alates 3. juunist 2013. a kaotatud üks lasteaiaõpetaja ametikoht ning loodud lasteaiaõpetaja abi ametikoht. Laste kohalkäimise kohta peetakse arvestust.

Eelkooliealiste laste arv on välja toodud tabelis 3.

 

Tabel 3 Eelkooliealiste laste arv aastate lõikes seisuga 01.01.2014 (rahvastikuregistri andmete põhjal)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lapsi sündinud

1

2

4

4

3

3

1

5

 

 

2.4     Hinnang hetkeolukorrale

 

Hargla Koolis on moodustatud liitklassid. Liidetud on 1. ja 3. klass, 2. ja 4. klass ning 5. ja 6. klass. Koolis toimub õpe põhikooli riikliku ja lihtsustatud riikliku õppekava järgi. Tugimeetmetena toimub õpe individuaalse õppekava järgi ning kasutatakse võimalust käia õpetajate juures konsultatsioonidel.

Tugispetsialistide osas tehakse koostööd Valgamaa Noorte Nõustamiskeskusega, kust on saadud logopeedilist ja psühholoogilist abi nii kooli- kui ka lasteaialastele. Alates 1. septembrist 2014. aastast on loomisel SA Innove haldusalas töötavad maakondlikud Rajaleidja keskused, kust on edaspidi võimalik osta tugispetsialistide teenust.

Koolis pakutakse õpilastele tasuta hommikuputru ja lõunatoitu. Lasteaias on kolm toidukorda.

Kooli ja lasteaia poolt on muretsetud vajalikud õppevahendid – õpikud, töövihikud, käsitöö-, kunsti- ning tehnoloogiaõpetuse tarvikud. Tagatud on transport kooli ning lasteaia ja kodu vahel.

Tutvustamaks kohalikku eripära, toimub Hargla Koolis võru keele ring ning töötab lasteaias võrukeelne keelepesa. Koolis õpetatakse õppeainena kohalugu. Nii koolis kui lasteaias on alates 2005. a süvendatult tegeletud keskkonnateadlikkuse temaatikaga.

Lasteaias on moodustatud üks liitrühm. Õppetöö planeerimine käib ühes vanusegrupis –

2–7 aastastele. Planeeritud õppetegevus toimub septembrist maini. Muul ajal toimub kasvatuslik ja mänguline tegevus.

Planeeritud õppetegevuse hulka kuulub hulgaliselt üritusi, millest traditsioonilised on tervisenädal, sügise alguse tähistamine, kolletamispäeva matk, lasteaia sünnipäev, isadepäev, sandikarneval, võru keele nädal, talve alguse tähistamine, jõulupidu, loomadele toidu viimise matk, sõbrapäev, Eesti Vabariigi sünnipäev, vastlad, teatrinädal, naljapäev, munapühad, südamenädal, emakeelenädal, emadepäev, kevadine matk, spordipäev, kevadpidu ja ekskursioon, kaisukaru sünnipäev, kleidipäev. Lisaks veel väiksemad rahvakalendri tähtpäevade tähistamised ja laste sünnipäevad.

Kooli traditsioonilised üritused on tarkusepäeva tähistamine, mihklipäeva laat, õpetajate päeva tähistamine, jõuluvillak, jõulupidu, spordipäevad, kevadine ja sügisene murdmaajooksu võistlused, orienteerumine, kooli juubeli tähistamine.

Tihe koostöö huvitegevuse vallas on kohalike mittetulundusühendustega ning Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksuse Taheva Valla Avatud Noortekeskusega, kes koordineerib valla noorsootööd. Õpilastele suunatud huviringid tegutsevad nii avatud noortekeskuse kui kooli juures. Karjäärinõustamise osas tehakse koostööd Valgamaa Noorte Nõustamiskeskusega.

 

3.       Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad

 

3.1       Kooliarenduse valdkonnad ja indikaatorid

Kooliarenduse valdkonnad ja neid iseloomustavad indikaatorid on:

 1. 1.Õppe- ja kasvatusprotsess
 • Õppekava
 • Turvalisus
 1. 2.Personali juhtimine
 • Personali arendamine
 • Koostöö
 1. 3.Koostöö huvigruppidega
 • Koostöö
 1. 4.Ressursside juhtimine
 • Kooli eelarve
 • Ruumid ja maa-ala
 • IT-vahendite ajakohastamine
 1. 5.Eestvedamine ja juhtimine
 • Arengukava
 • Üldtööplaan
 • Sisehindamine

 

3.2       Arengustrateegiad

 

Hargla Kooli missioon on jätkata koolina, kus ajaloolisi traditsioone järgides on isiksust arendav, koostööd soosiv, keskkonda säästev ja turvaline kasvu- ja õpikeskkond, mis kujundab laste õpimotivatsiooni ja võimaldab omandada mitmekülgset ja iseseisva eluga toimetulekut soodustavat haridust.

Hargla Kooli visioon on jääda püsima jätkusuutliku põhikoolina, säilitades ja edendades kodukandi kultuuri, ajaloo ning hariduslikke traditsioone.

Hargla Kooli põhiväärtused on:

 • areng ja teadmised – väärtustame isiksuse arengut õppimise ja enesetäiendamise kaudu;
 • turvalisus – vägivallavaba ja ohutu keskkond;
 • ühtekuuluvustunne ja koostöö – üksteist austades ja teistega arvestades kogu kooliperega ühiste eesmärkide täitmine, kohaliku kultuuri ja eripära väärtustamine;
 • keskkonnateadlikkus – loodust hoidvate tegevuste kaudu hoiakute kujundamine ja teadmiste kinnistamine;
 • traditsioonid – kindlaks kujunenud ürituste planeerimine ja läbiviimine, kodukandi kultuuri hoidmine ja väärtustamine.

 

3.3       Hetkeseis ja arengueeldused

 

Koolis on läbi viidud kooli tugevusi ja parendusvaldkondi sisaldav sisehindamine 2010–2013. aastate kohta.

Koolielu ja lasteaiapäevade mitmekesistamise eesmärgil võetakse osa erinevatest projektipõhistest tegevustest. Laste vähesus võimaldab läheneda lapsele individuaalselt. Samas on laste arvu vähenemise korral oht muutuda 6-klassiliseks kooliks.

 

3.4       Õppe – ja kasvatusprotsess

 

Eesmärgid

 • Saavutatud on lasteaialaste koolivalmidus, mis võimaldab neil õppimisega edukalt toime

tulla;

 • Toetatud on laste kehalist, vaimset, sotsiaalset ja esteetilist arengut;
 • Taheva vallas elavatel õpilastel on võimaldatud käia oma valla koolis;
 • Tõhustatud on õpetamise kvaliteeti ja soodustatud õpilastele turvalise keskkonna

kujunemine;

 • Loodud on võimalused huvialategevuseks ja selles osalemine on soodustatud;
 • Osaletud on erinevates arendatavates projektides.

 

Tugevused

 • Kooli ja lasteaia õppekavad on uuendatud;
 • Pedagoogid on erialaselt pädevad;
 • Võimalus läheneda igale lapsele individuaalselt;
 • Tekkinud probleemidega tegeletakse;
 • Koolikohustuse täitmise üle peetakse arvestust ja otsitakse probleemide korral lahendusi;
 • Koolil ja lasteaias on oma traditsioonilised tegevused, mis on laste poolt oodatud;
 • Tublide õpilaste meelespidamine veerandi ja õppeaasta lõpus;
 • Õpilastel on kõrge õpimotivatsioon;
 • Koolipidaja on leidnud võimalusi koolimaja ja lasteaia remondiks;
 • Tehnoloogiaõpetuse ruum on varustatud piisavas koguses tööriistadega;
 • Olemas on rekonstrueeritud välispordiplats;
 • Lasteaias on suured, valged, puhtad ja soojad ruumid;
 • Lasteaias on muusikatuba ja suur saal kehaliseks tegevuseks;
 • Koostöö tugispetsialistidega maakondliku keskuse kaudu.

 

Parendamist vajavad aspektid

 • Koolis ei ole arenguvestlusi peetud korrapäraselt;
 • Osa õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine;
 • Koostöö naaberkoolidega tugispetsialistide leidmisel.

 

3.5       Personali juhtimine

 

Eesmärgid

 • Personalile on korraldatud ja vahendatud teavet täiendõppevõimaluste kohta;
 • Personali tööjaotust ja vastutust on konkretiseeritud;
 • Tugevdatud on koostööd maakonna õppenõustamiskeskusega (alates 2014. aasta

septembrist tegeleb õppenõustamisega SA Innove loodav Valgamaa Rajaleidja keskus) ja

valla sotsiaalnõunikuga;

 • Tagatud on kvalifikatsioonile vastav personal.

 

Tugevused

 • Enamus personalist vastab kvalifikatsiooninõuetele;
 • Kool hindab personalivajadust;
 • Traditsiooniliste ühisürituste korraldamine.

 

Parendamist vajavad aspektid

 • Täienduskoolituste planeerimine ja vajaduste väljaselgitamine;
 • Ühe põhiaine (inglise keele) õpetaja pidev vahetumine;
 • Tehnoloogiaõpetuse tunnid ühel nädalapäeval.

 

 

3.6       Koostöö huvigruppidega

 

Eesmärgid

 • Tehtud on koostööd kohaliku omavalitsuse üksusega, hoolekoguga, lastevanematega,

kohalike mittetulundusühendustega ja ettevõtetega;

 • Analüüsitud on Hargla Kooli kitsaskohti;
 • Aktiivselt on osaletud koolielus;
 • Aktiivselt on osaletud pakutavatel koolitustel;
 • Osaletud on erinevates projektides.

 

Tugevused

 • Tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega, mittetulundusühendustega ja ettevõtetega.

 

Parendamist vajavad aspektid

 • Õpilasesinduse sisuline töö;
 • Hoolekogu sisuline töö.

 

3.7       Ressursside juhtimine

 

Eesmärgid

 • Kooli hooned, ruumid ja sisustus on viidud vastavusse tervisekaitse ja õppekava

nõuetega;

 • Õpilastes on arendatud esteetilist meelt ja töökasvatust;
 • Ressursse on kulutatud säästlikult ja tulevikkuvaatavalt.

 

Tugevused

 • Kooli eelarve koostamisel arvestatakse õppeaasta prioriteetidega ja õpilaste osalemisega

mitmesugustel õppepäevadel, -ekskursioonidel ja võistlustel;

 • Korraldatakse õppekäike;
 • Võetakse osa projektipõhistest tegevustest ja üritustest.

 

Parendamist vajavad aspektid

 • Operatiivne info kodulehel;
 • Kooli arvutiklassi kaasajastamine;
 • Lasteaia õueala kaasajastamine;
 • Klassiruumide sisustus.

 

3.8       Eestvedamine ja juhtimine

 

Eesmärgid

 • Tagatud on kooli poolt antava hariduse stabiilne ja aktsepteeritud usaldatavus ning selle

kaudu kooli maine parendamine;

 • Uuendatud ja kaasajastatud kooli dokumentatsioon.

Tugevused

 • Lähtuvalt kooli arengukavast koostatakse iga õppeaasta alguses üldtööplaan;
 • Igal aastal esitatakse koolipidajale töötulemuste täitmise

aruanne.

 

Parendamist vajavad aspektid

 • Personali kaasamine kooli arendustöösse;
 • Sisehindamises korrapärasuse loomine;
 • Õpetajate kaasamine sisehindamise protsessi;
 • Dokumentatsiooni uuendamine ja kaasajastamine;
 • Kooli ja lasteaia ühine juhtimine – põhitähelepanu koolil, vajalik suurem

keskendumine lasteaiale;

 


 

4.    Täienduskoolituskava

 

Hargla Kooli õpetajate koolituskava:

Tegevused

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Õpetajate koolitamine uuendatud õppekavade rakendamiseks

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Osalemine maakonna ainesektsioonide töös ainealaste teadmiste laiendamiseks

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Turvalise koolipäevaga seotud koolitused

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Esmaabi tugikoolitused personalile ja õpilastele

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Õpilaste karjäärialase tegevuse suunamine õppetöö ja läbivate teemade kaudu

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 


 

5.    Arengukava uuendamise kord

 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava korrigeeritakse vajadusel igal aastal. Ettepanekud arengukava täiustamiseks arutatakse läbi ja kiidetakse heaks õppenõukogus ja hoolekogus.

Arengukava kinnitab Taheva Vallavolikogu.


Lisa 1 – Tegevuskava aastateks 2014–2019

 

 

Finantseeringu allikas

Vastutaja,

täitja

1. Õppe- ja kasvatusprotsess

 

 

Kooli õppekava täiendamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Ainekavade täiendamine vastavalt õppekavale

Kooli eelarve

Hargla Kool

Tasemetööde läbiviimine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Loovtööde tegemine ja juhendamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Eksamiteks valmistumine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Tugisüsteemide rakendamine; vajadusel/võimalusel tugispetsialistide kaasamine

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Parimate õppurite tunnustamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Huvialaringide töö jätkamine

Kooli eelarve, koostöö mittetulundusühenduste ja avatud noortekeskusega

Hargla Kool

Koostöö jätkamine maakonna karjääri-nõustamiskeskusega

Riiklikud ja Euroopa Liidu vahendid

Hargla Kool

Ürituste korraldamine

Kooli ja lasteaia eelarve, koostöö mittetulundusühenduste ja avatud noortekeskustega, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Korrapidamise tõhustamine vahetundides

Kooli eelarve

Hargla Kool

Õpilaste-õpetajate vahelise koostöö parandamiseks koolituste ja nõustamiste läbiviimine, vajadusel ekspertide kaasamine

Kooli eelarve, koostöö mittetulundusühendustega projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Osalemine vallavalitsuse jt organisatsioonide projektides

Vajadusel rahaline osalus kooli/lasteaia eelarvest

Hargla Kool

Ekskursioonide korraldamine

Kooli ja lasteaia eelarve, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

 

 

 

2. Personalijuhtimine

 

 

Personalivajaduse planeerimine

Kooli eelarve juhtimiskulud

Hargla Kool

Personali ametijuhendite uuendamine

Kooli eelarve juhtimiskulud

Hargla Kool

Töökogemuste vahetamise süsteemi loomine ja arendamine

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Täiendkoolituste võimaldamine kooli ja lasteaia töötajatele

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

 

 

 

3.Koostöö huvigruppidega

 

 

Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi ühisürituste kaudu

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Lastevanemate üldkoosolekud

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Hoolekogu kaasamine kooli arendamisse

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Kooli töö- ja koolikorralduse kajastamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Valgamaa Noorte Õppenõustamiskeskusega (Valgamaa Rajaleidja keskusega) koostöö arendamine ja jätkamine

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

 

 

 

4. Ressursside juhtimine

 

 

Eelarve planeerimine

Kooli eelarve juhtimiskulud

Hargla Kool

Õppekava rakendamiseks vajalike õppevahenditega varustatus koolis ja lasteaias

Kooli ja lasteaia eelarve, koostöö mittetulundusühendustega, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Arvutiklassi kaasajastamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Aineklassidesse arvuti ja videoprojektori soetamine ning internetiühenduse tagamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Klassimööbli uuendamine (toolid ja lauad)

Kooli eelarve

Hargla Kool

Koolimaja ja lasteaia ümbruse heakorrastamine

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Valvesignalisatsiooni kaasajastamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Keldri ja pööningu rekonstrueerimine

Kooli eelarve, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine

Kooli eelarve, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Kooli veepuhastusseadmete väljavahetamine

Kooli eelarve, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Kooli staadioni rekonstrueerimine

Kooli eelarve, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Puutöökotta vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Kooli eelarve, projektitoetuste taotlemine

Hargla Kool

Kooli ja lasteaia autode väljavahetamine

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Kooli puukuuri rekonstrueerimine

Kooli eelarve

Hargla Kool

 

 

 

5. Eestvedamine ja juhtimine

 

 

Kooli maine tõstmine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Kooli dokumentatsiooni uuendamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Sisehindamise vajalike andmete kogumine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Sisehindamise läbiviimine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Sisehindamise tulemuste arvestamine arengukavas

Kooli eelarve

Hargla Kool

Tugisüsteemide rakendamine laste arengu toetamiseks

Kooli ja lasteaia eelarve

Hargla Kool

Fotoarhiivi koostamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Kooliajalehe Krihveldaja toimetamine ja trükkimine

Kooli eelarve

Hargla Kool

Kooli kodulehe täiustamine

Kooli eelarve

Hargla Kool

 

 • Hargla küla, Valga vald, Valgamaa 68014 | tel: 7698721 mob: 53461955 | e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.