DOKUMENDID

Kodukord

Hargla Kooli kodukord allalaadimiseks

HARGLA KOOLI KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED
(1) Hargla Kooli kodukord on kohustuslikuks täitmiseks lasteaia laste rühmadele, kooli õpilastele, õpetajatele ja personalile, asjakohastes punktides lapsevanemale.
(2) Kodukorra eesmärgiks on turvaline ja meeldiv õppe- ja kasvukeskkond õpilastele ja lasteaia lastele, töökeskkond õpetajatele ja personalile.
(3) Tööandja tutvustab kodukorda, samuti nende muudatusi ja täiendusi, igale töötajale eraldi allkirja vastu. Õpilastele/lastele ja lastevanematele tutvustab kodukorda lasteaiaõpetaja või klassijuhataja.
(4) Kooli kodukorra täiendamise ja parandamise õigus on kooli direktoril, kes võtab arvesse õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesinduse seisukohti.
(5) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

2. ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS KOOLIS
(1) Õppe- ja kasvatustöö põhivorm on õppetund, tunnivälisel ajal ringitöö, pikapäevarühmatöö, õppekäigud ja -ekskursioonid.
(2) Õpilasi esindab koolis õpilasesindus, klassijuhataja ja lapsevanem või eestkostja.
(3) Õppetöö koolimajas algab kell 8.40 ja toimub vastavalt tunniplaanile.
Õppetundide ajad:
1. tund – 08.40 – 09.25
2. tund – 09.35 – 10.20
3. tund – 10.30 – 11.15
4. tund – 11.25 – 12.10 söögivahetund
5. tund – 12.30 – 13.15
6. tund – 13.25 – 14.10
7. tund – 14.20 – 15.05
8. tund – 15.15 – 16.00
(4) Õppetund kestab 45 minutit. Vahetund on 10 minutit, söögivahetund 20 minutit.
(5) Õpitulemuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul ning aineõpetaja iga trimestri algul.
(6) Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta ning trimestri algul. Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.
(7) Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. Lapsevanemal on võimalus e-päeviku kaudu olla kursis õpilase õpitulemuste, käitumise ja hoolsusega.
(8) Enne esimese tunni algust teatab aineõpetaja ja klassijuhataja või tema poolt volitatud õpilane puudujatest kööki.
(9) Konsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud ja direktori kinnitatud aegadel.
(10) Info muudatustest õppepäeva osas ja muud koolikorralduslikud teated edastatakse klassidele kogunemisel, klassijuhatajate, aineõpetajate, kodulehe, Stuudiumi või teadetetahvli kaudu.
(11) Õpilane käib koolimajas vaid õpilasele ettenähtud ruumides. Nende hulka ei kuulu õpetajate tuba, direktori kabinet, õpetajate wc, koristajate ruum, köök – neis võib viibida vaid õpetajate või personali loal.
(12) Õpetajate tuba on õpetajate tööruum ja õpilased õpetajate tuppa mõjuva põhjuseta ei sisene. Vajadusel koputada uksele ja pöörduda viisakalt õpetaja poole. Ilma loata klassi võtmeid ei võeta.
(13) Haigustunnustega last ei tohi saata kooli, kuna on oht nakatada teisi inimesi.
(14) Klassijuhatajal on õigus kontrollida õpilastel parasiite ning kahtluse korral sellest lapsevanemaid teavitada.
(15) Lapsevanem annab teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või tähelepanu (suhkruhaigus, allergiad, astma, langetõbi jne).
(16) Koolis päeva jooksul haigestunud õpilasele kutsutakse lapsevanem järele või leitakse mõni muu võimalus laps koju toimetada.
(17) Kõiki kasutuselolevaid õpperuume koristatakse niiskelt kooli teenindava personali poolt iga päev. 1.-9. klassi õpilased tõstavad pärast tunde toolid laudadele, korjavad põrandalt paberitükid ja muu prahi.
(18) Päevastest ülekoolilistest üritustest osavõtt on õpilasele kohustuslik. Pidulikel aktustel ja kooliüritustel on soovituslik pidulik riietus.
(19) Õpilased ja kooli töötajad osalevad kooliterritooriumi korra ja puhtuse hoidmise huvides koristustöödel.
(20) Koolipeod ja muud kooli üritused lõpevad hiljemalt kell 22.00.
(21) Hargla Kooli territooriumil ja avalikes kohtades ei suitsetata, ei tarbita alkoholi ega narkootilisi aineid.
(22) Tervitades või vesteldes täiskasvanuga tõuseb õpilane püsti, võtab käed taskust välja. Kõiki koolitöötajaid õpilane teietab. Koolitöötaja ja õpetaja pöördub õpilase poole eesnime pidi.
(23) Õpilase õppevahendid, jalanõud ja riietusesemed on soovitav nimega märgistada. Kaotsiminekust informeerida klassijuhatajat või korrapidajaõpetajat.
(24) Õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja muid kooli poolt saadud õppevahendeid hoiab õpilane heaperemehelikult.
(25) Kõik vajalikud koolitarbed on kõikides tundides kaasas.
(26) Õppeaasta lõpus või kui õppeaine on läbitud, tagastab õpilane õpikud aineõpetajale.
(27) Õppevahendi kaotamise või lõhkumise korral kompenseerib lapsevanem tekitatud kahju või muretseb selle asemel uue samaväärse.
(28) Koolis järgitakse tule- ja liiklusohutuse reegleid, mida tutvustatakse õppeaasta alguses. Kõigil on kohustus kanda pimedal ajal helkurit.
(29) Üritustel väljaspool kooli õpilased ei kahjusta oma kooli, valla, riigi mainet ja järgivad liikluseeskirju, ühistranspordi kasutamise reegleid, käituvad viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt.
(30) Oma sõpru-tuttavaid teavitatakse sellest, et kooli ruumes (üritustel, tundides jm) viibimiseks peab võõral olema direktori luba. Kooli on alati oodatud lapse seaduslikud esindajad ja külalised. Võõraste viibimisest koolimajas teavitatakse direktorit või õpetajaid.
(31) Teisipäeval peale kolmandat tundi toimub kooli saalis kogunemine, millest osavõtt on õpilastele kohustuslik.
(32) Õpilaste ja kooli töötajate isiklike kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Väärtuslikud esemed ja raha anda hoiule õpetajate tuppa või klassijuhataja kätte.
(33) Klassitunnistus ja õpilaspilet on dokumendid, mida tuleb hoida korrektsena. Nende kadumisel või rikkumisel esitada duplikaadi saamiseks direktorile avaldus.
(34) Kooliruumides viibides tuleb töötajatel ja õpilastel säästa elektrit ja vett.
(35) Kooli koridorides, tualettruumis ja teistes üldkasutatavates ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
(36) Kõik kooli töötajad ja õpilased vastutavad oma sõnade ja tegude eest, peavad kinni antud lubadustest, sõlmitud kokkulepetest ja tähtaegadest, tunnistavad oma vigu ja heastavad eksimuse.
(37) Hargla Koolis tervitatakse kõiki kooli töötajaid, õpilasi ja külalisi, ollakse tähelepanelikud ja viisakad kaaslaste suhtes. Lubamatu on füüsiline ja vaimne vägivald, ebaviisakate väljendite kasutamine.

3. VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS KOOLIS

(1) Koolis on tagatud järelevalve õpilaste üle kogu koolipäeva vältel.
(2) Vahetundide ajal peavad koridorides korda õpetajad.
(3) Õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustavatest juhtumitest või olukordadest tuleb koheselt informeerida lähimat kooli töötajat, kes asub tekkinud olukorda lahendama ning teavitab sellest kooli juhtkonda.
(4) Õpilane on kohustatud teatama õpetajale, klassijuhatajale või juhtkonnale kooli füüsilist ja vaimset keskkonda häirivatest asjaoludest (koolivägivald, kiusamine, ahistamine jms).
(5) Õppetöö käigus õpilasega toimunud õnnetusjuhtumist informeerib kooli töötaja koheselt kooli juhtkonda ja õpilase klassijuhatajat, kes esimesel võimalusel informeerib sellest lapsevanemat.
(6) Ohu korral tuleb säilitada rahu ja järgida kooli töötajate poolt antavaid korraldusi.
(7) Juhtumite lahendamiseks kaasatakse vajadusel koolitatud nõustaja väljaspoolt koolikollektiivi.
(8) Kooli ei tohi tuua ega kasutada endale ja teistele ohtlikke esemeid ja aineid.
(9) Koolis tekkinud ohuolukorra puhul pöördutakse abi saamiseks kiiresti täiskasvanu poole.
(10) Ohtlike juhtumite korral käitutakse vastavalt kooli hädaolukorra lahendamise plaanile.
(11) Evakueerumisvajaduse korral lähtutakse kooli hädaolukorra lahendamise plaanis sätestatust.
(12) Turvalisuse eesmärgil on koolil õigus piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljumist.

4. KOOLI TULEK JA GARDEROOB
(1) Kooli tullakse vähemalt 10 minutit enne 1. tunni algust.
(2) Koolimajja sisenedes võetakse peakate peast (noormees), jäetakse üleriided ja välisjalanõud garderoobi, pannakse jalga vahetusjalanõud ja viiakse koolikott 1. tunni kabinetti või selle ukse taha.
(3) Õppetundide ajal on garderoob suletud.
(4) Garderoobi avavad vajadusel koolitöötajad.
(5) Garderoobi ei jäeta raha ega väärisasju.

5. ÕPPETUND
(1) Õppetundi alustab ja lõpetab õpetaja.
(2) Tundi alustatakse püsti tõusmisega.
(3) Konfliktide esmane lahendaja on aineõpetaja. Tekkinud konfliktid lahendatakse asjaosaliste poolt väljaspool õppetunni aega.
(4) Õppetund, millest osavõtt on kohustuslik, on õppimiseks. Kaasõpilaste ja õpetaja töö segamine ei ole lubatud.
(5) Õpilased istuvad vabalt valitud kindlatel kohtadel. Nägemishäiretega õpilastel on kohustuslik istuda esimestes pinkides. Aineõpetajal on õigus oma tunnis õpilasi vajaduse korral ümber paigutada.
(6) Õpilasel on kohustus täita koduseid ülesandeid igaks tunniks ja need õpilaspäevikusse üles märkida.
(7) Õpilasel on tunniks kaasas kõik vajaminevad töövahendid.
(8) Õppetöös mittevajalikud isiklikud asjad (nt pleier, mobiiltelefon jms) peavad olema koolikotis või taskus ning väljalülitatud (hääletus) olekus.
(9) Õpetajal on õigus õppetööd häirivad asjad õpilaselt ära võtta ja tagastada need alles pärast koolipäeva, ürituse või kooliaasta lõppu.
(10) Nõuded vihikule esitab aineõpetaja ning need on õpilasele kohustuslikud.
(11) Õppetunnis ei sööda, jooda ega närita nätsu.
(12) Koduste ülesannete tegemata jätmisest teatavad õpilased õpetajale enne tunni algust, selgitades täitmata jätmise põhjuse. Töö tegemata jätmine on vabandatav, kui põhjus on arvestatav (nt. tervislikel põhjustel).
(13) Õpilaste puudumise ajal läbivõetud materjal tuleb iseseisvalt järele õppida, saades selleks vajadusel konsultatsiooni.
(14) Poiste tööõpetuse tunnid toimuvad puutöökojas. Töökojas on õpilane kohustatud järgima õppeaasta algul tutvustatud tööohutusreegleid, hoidma puhtust ja korda, kasutama isikukaitsevahendeid.
(15) Õpilane, kes on kehalise kasvatuse tunnist vabastatud, esitab vabastuse kehalise kasvatuse õpetajale. Tunni ajal viibib ta klassi juures ja täidab kehalise kasvatuse õpetaja antud ülesandeid.
(16) Peale tundide lõppu lahkuvad koolist õpilased, kes elavad lähemal kui 3 km juhul, kui nad pole haaratud pikapäevarühma või ringide tegevusse. Pikapäevarühmas, ringides ja konsultatsioonides osalevad õpilased kogunevad selleks määratud ruumi.
(17) Bussiga koju sõitvad õpilased viibivad kuni bussi ajani pikapäevarühmas, ringis või noortekeskuses.

6. KLASSIVÄLINE ÕPPETEGEVUS VÕI HUVIRINGIDE TEGEVUS
(1) Läbivate teemade õppe realiseerumiseks korraldatakse võimalusel koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ning osaletakse maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides.
(2) Kui õpilane on ringitööst osa võtma asunud, siis peab ta selles ka järjepidevalt hooaja lõpuni osalema.
(3) Õppetööd toetavad tegevused koolipäevadel on õpilastele kohustuslikud.
(4) Väljaspool koolipäeva toimuvatel üritustel osalemisel korraldab transpordi üldjuhul lapsevanem.

7. KÄITUMINE VAHETUNNIS
(1) Vahetunnis viibivad õpilased põhiliselt koridorides, ilusa ilmaga suure vahetunni ajal õues (välisjalanõudega). Vahetunnis on võimalus raamatukogu lahtiolekuaegadel lugeda ajakirju ja ajalehti, mängida lauamänge.
(2) Jooksmine, tõuklemine, käratsemine ja aknalaudadel istumine on vahetunnis keelatud.
(3) Vahetunnil ei viibita põhjuseta tualettruumides.
(4) Korda pidavad õpetajad vastutavad korrapidamise eest koolis.

8. KÄITUMINE SÖÖKLAS
(1) Enne söömist pestakse käed.
(2) Sööklas süüakse ning käitutakse kultuurselt. Kasutatud nõud viiakse ise ära.
(3) Sööklast ei võeta toitu kaasa.

9. RIIETUMINE KOOLIS
(1) Koolimajas kantakse vahetusjalanõusid, millel on mittemääriv tald.
(2) Kehalise kasvatuse tunnis viibitakse spordijalatsites ja spordiriietes. Pärast pesemist vahetatakse kindlasti pluus.
(3) Koolis on lubatud kanda tagasihoidlikke ehteid. Suured kõrvarõngad, keele- ja ninarõngad on koolis keelatud. Meik ja küünelaki toon on tagasihoidlik.
(4) Juuksed on pestud, kammitud ja korrastatud vastavalt ainetunni ohutuse nõuetele. Soovitav on pikad juuksed kinni panna.
(5) Riietutakse alati aastaajale ja ilmastikule sobivalt.
(6) Kooli tullakse puhtas ja korrastatud ning liigselt mittepaljastavas riietuses.

10. BUSSIGA LIIKLEMINE
(1) Koolibussi oodatakse kindlaks määratud kellaajal bussijaamas, seejuures käitutakse kultuurselt ja teisi kodanikke mittehäirivalt.
(2) Bussi saabumisel käitutakse vastavalt liikluseeskirjadele ja käitumisnormidele (nt ei tormata bussile vastu, ei trügita sisenemisel, lastakse vanemad inimesed ja väiksemad lapsed enne bussi jm).
(3) Bussi sisenedes teretatakse ja bussist väljudes tänatakse sõidu eest.
(4) Bussis istutakse valitud kohal ja sõidu ajal põhjuseta ei liiguta, vajadusel pakub õpilane täiskasvanutele istet.
(5) Bussiistmeid ei rikuta ja hoitakse oma koha ümbrus puhtana, sõidu ajal räägitakse vaikselt, et mitte segada bussijuhti ega kaasreisijaid.

11. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
(1) Õpilastel on õigus sekkuda õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamisse ja õppe-kasvatustöö korraldamisse.
(2) Koolis tekkivate probleemide lahendamiseks on õpilasel õigus pöörduda esmajärjekorras klassijuhataja, aineõpetaja või õpilasesinduse poole, vajadusel direktori poole.
(3) Õpilasel on õigus saada teavet aineõpetajalt või klassijuhatajalt oma hinnete kohta. Lapsevanemal või eestkostjal on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta aineõpetajalt ja klassijuhatajalt.
(4) Arvestuslikult hinnatavate ülesannete (suuline vastus, kirjalik või praktiline töö) täitmine on kõigile õpilastele kohustuslik.
(5) Õpilane kannab vastutust kooli vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite, õpikute ja muu vara otstarbekohase kasutamise eest, hoiab neid puhtalt ega riku tahtlikult. Õpikutele tuleb panna ümbrispaber. Rikutud või kaotatud töövahendid (sh õpikud) ja muu vara tuleb õpilasel koolile hüvitada.
(6) Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama õpilase kasutusse antud õppevahendid ja õpikud.

12. ÕPILASTE MÕJUTAMINE
(1) Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul ja/või kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
(2) Õpilaste tunnustamise liigid koolis on:
1) Õpetaja suuline kiitus klassi või rühma ees;
2) Õpetaja kirjalik kiitus õpilaspäevikus;
3) Tänukiri;
4) Kooli juhtkonna suuline kiitus kogu koolipere ees;
5) Kiituse või tänu avaldamine direktori käskkirjaga;
6) Aine kiituskiri;
7) Kiituskiri;
(3) Õpilase tunnustamine direktori, juhtkonna või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja, aineõpetaja suulise või kirjaliku esildise alusel.
(4) Õpilase tunnustamisest antakse teada õpilase vanematele.
(5) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.
(6) Õpilasel ja ajutise õppes osalemise keelu korral ka lapsevanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.
(7) Kooli kodukorra vastu eksinud õpilastele avaldatakse laitust järgmiselt:
1) Õpilase käitumise arutamine vanemaga;
2) Õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
3) Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
4) Kirjalik noomitus;
5) Esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, lähtutakse järgnevast:
1. eseme hoiule võtmine protokollitakse;
2. kooli hoiule võetud eset hoiab direktor või teda asendav isik;
3. hoiule võetud eset peab hoidma selle säilimist tagaval viisil;
4. õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse, väljastab direktor või teda asendav isik viivitamata eseme hoiulevõtmise protokolli koopia, milles märgitakse isiku andmed, kelle ese hoiule võetakse, hoiulevõtmise aeg ja põhjus, õiguslik alus, mõjutusmeetme rakendamise otsust sisaldava käskkirja number ning hoiulevõetava asja kirjeldus;
5. kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega seaduslik valdaja või kui eset ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest viivitamatult;
6. hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist;
7. eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.
6) Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
7) Konfliktiolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
8) Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul. Kokkuleppel koolijuhiga leitakse täiskasvanud järelvaataja;
9) Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
10) Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
11) Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Mõjutusmeede otsustatakse õppenõukogus.
(7) Punkt 9-11 rakendatud mõjutusmeetmetest teavitatakse vanemat esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamisvormis.
(8) Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandava õpilase koolist väljaheitmise otsustab õppenõukogu.
(9) Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja, kui õpilane:
1) Oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust koolis;
2) Mõjuva põhjuseta ei osale õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle trimestri jooksul jäänud välja panemata kõik trimestri hinded.
(10) Kui kooli territooriumil tarvitatakse alkohoolseid jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või on toime pandud õigusvastane tegu, väärtegu (nt. suitsetamine) või ei täideta koolikohustust, siis informeerib kool politseid ja alaealise puhul lapsevanemat.
(11) Õpilaste, õpetajate ja kooli töötajate vaimne ja füüsiline alandamine on karistatav.
(12) Koolil on õigus õpilasi karistada kooli kodukorra või üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide eiramise korral.
(13) Õpilase karistamine direktori või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja, aineõpetaja suulise või kirjaliku esildise alusel.
(14) Määratud karistusest informeerib klassijuhataja lapsevanemat.

13. ÕPILASTE PUUDUMINE KOOLIST
(1) Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sh rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele) alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
3) olulised perekondlikud põhjused;
4) muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.
(2) Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.
(3) Kahtluse korral saab kool täiendavalt kontrollida puudumise põhjendatust.
(4) Iga õppepäeva iga ainetunni alguses kontrollib aineõpetaja õpilaste kohalolekut ja märgib puudujad klassipäevikusse. Kui õpilane viibib põhiainetunni ajal ka teises tunnis, kantakse puudujad päevikusse pärast tunni lõppu.
(5) Õppepäeva jooksul lahkunud õpilased märgib päevikutesse vastava aine õpetaja.
(6) Puudumiste ja hilinemiste põhjused selgitab välja klassijuhataja ning kannab need e-päevikusse.
(7) Kodustel põhjustel puudumisest teatab lapsevanem sellest klassijuhatajale. Koolikohustuse täitmise eest vastutab lapsevanem.
(8) Õpilane on kohustatud esitama puudumistõendi puudumisjärgsel õppepäeval klassijuhatajale.
(9) Õppepäeva kestel võib õpilane lahkuda kooli territooriumilt vaid klassijuhataja, aineõpetaja või direktori loal. Kui õpilane soovib lahkuda tunnist, siis teavitab ta sellest vastavat aineõpetajat. Õpilase lahkumisest informeeritakse lapsevanemat juhul, kui soov lahkumiseks pole põhjendatud vanema teatisega.

14. KOOLIKOHUSTUSLIKU ÕPILASE ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE
(1) Õppest puudumise esimesel õppepäeval teavitab vanem kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole puudumisest esimesel õppepäeval kooli teavitanud, teavitab kool vanemat hiljemalt teisel õppepäeval. Hiljemalt kolmandal õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.
(2) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
(3) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
(4) Andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

15. RAKENDATAVAD MEETMED ÕPILASTE PÕHJUSETA PUUDUMISTE OSAS
(1) Puudutud päevad:
1) 1 päev – klassijuhataja teavitab tekkinud olukorrast lapse seaduslikke esindajaid ning viib läbi vestluse õpilase ja tema seaduslike esindajatega.
2) 2 päeva – direktori käskkirjaline noomitus.
3) 3 päeva – õppenõukogu alandab käitumishinde mitterahuldavaks.
4) 4 päeva ja enam – direktor teeb esildise kohalikule omavalitsusele, kes kohaldab mõjutusvahendeid õpilase suunamiseks koolikohustuse täitmisele.
5) 5 päeva ja enam – klassijuhataja teeb ettepaneku õppenõukogule suunata materjalid koolikohustuse mittetäitmise kohta alaealiste asjade komisjoni.
(2) Omavoliline üksikutest õppetundidest lahkumine:
1) 1 tund – klassijuhataja teavitab tekkinud olukorrast lapse seaduslikke esindajaid ning viib läbi vestluse õpilase ja tema seaduslike esindajatega.
2) 2 tundi – direktori käskkirjaline noomitus.
3) 3 tundi – õppenõukogu alandab käitumishinde mitterahuldavaks.

16. LÕPPSÄTTED
(1) Hargla Kooli kodukorra kiidab heaks õppenõukogu, õpilasesindus ja hoolekogu ning kinnitab direktor käskkirjaga.
(2) Kodukorraga kehtestatud õpilaste õigusi ja kohustusi tutvustab õppeaasta alguses õpilasele klassijuhataja. Õpilaste kodukorra täitmist kontrollivad õpetajad ja personal koostöös direktoriga.
(3) Küsimustes, mis ei ole reguleeritud kooli kodukorras, lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.
(4) Muudatused kodukorda viib sisse kooli direktor kooskõlas kooli hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindusega.


MEELESPEA ÕPILASE VANEMATELE
Lapsevanem hoolitseb selle eest, et tema lapsel oleks kooliskäimiseks aastaajale vastavad riided ja jalanõud, pidulik riietus, spordiriietus, vajalikud õppevahendid.
Lapsevanem täidab koostöös kooliga kasvatuslikke ülesandeid, kasvatab ausaid ja töökaid kodanikke.
Lapsevanem vastutab oma lapse korraliku kooliskäimise eest, lapse puudumisest õppetööst informeerib klassijuhatajat.
Lapsevanem on kohustatud kontrollima vähemalt kord nädalas õpilase päevikut ja selle allkirjastama. Lapsevanem on kohustatud alla kirjutama kõikidele teadetele ja märkustele, mis saadetakse õpilaspäeviku kaudu koju teadmiseks.
Lapsevanem võtab osa lastevanemate koosolekutest ja nõupidamistest kasvatusküsimustes.
Lapsevanem tuleb kooli direktori või klassijuhataja kutsel eelnevalt kokkulepitud ajal.
Õpilase koolist puudumisest on lapsevanem kohustatud sellest klassijuhatajat informeerima.
Õpilase poolt koolile tekitatud materiaalse kahju hüvitavad lapsevanemad või õpilane.
Lapsevanem ei saada teadlikult haiget last kooli. Nakkushaiguse kahtluse korral pöördub viivitamatult arsti poole.


HARGLA KOOLI LASTEAIA KODUKORD

1. LASTEAEDA TULEK JA KOJU MINEK
(1) Lasteaialaste rühmad on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 7.45 – 18.00, reedel kell 8.00 – 17.00, juuni - august kell 8.00 – 17.00. Tulenevalt vajadusest on võimalik lahtiolekuaegu muuta.
(2) Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga, kes annab lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle. Kui laps tuleb või läheb lasteaeda alaealise perekonnaliikmega, peab lapsevanem kirjutama kooli direktorile avalduse, et võtab endale vastutuse lapse julgeoleku eest.
(3) Lasteaialapsed ja neid saatvad pereliikmed sisenevad lasteaeda peauksest.
(4) Lasteaia territooriumile ei ole lubatud tulla lemmikloomaga.
(5) Lasteaeda sisenedes tervitatakse kõiki kohalolijaid.
(6) Laps ja tema saatja ei lahku lasteaiast ilma õpetaja või õpetaja abi teadmata.
(7) Lapsele tuleb järgi tulla õigeaegselt või pisut varem.

2. RIIETUS
(1) Laps tuleb lasteaeda vastavalt ilmastikule sobivas riietuses.
(2) Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega (küüned lõigatud, kammitud jne.)
(3) Kuumade päikseliste ilmadega on õueskäimiseks vajalik õhuke peakate.
(4) Jahedamal perioodil on lapsel kaasas vahetuseks vahetusriided, mis võivad saada märjaks (kindad, sokid, püksid).
(5) Lapsel peavad lasteaias olema vahetusjalanõud, pabertaskurätid, kamm, lapse vanust ja vajadusi arvestades vahetusriided ( aluspüksid, sukkpüksid, sokid jne).
(6) Riiete ja jalanõude kadumise ning vahetusse mineku ärahoidmiseks soovitame need varustada lapse nimega.
(7) Õpetaja palvel panna lapsele kaasa sportlikud riided.
(8) Õues mängimiseks on parim riietus, mis võimaldab lapsel ennast vabalt tunda ja mille määrdumise korral ei teki probleeme.

3. TOITLUSTAMINE
(1) Lasteaias sööb laps päevas 3 korda.
(2) Lapse haigestumisel või muudel põhjustel puudumisest teatab lapsevanem lasteaeda koheselt. Toidult arvestatakse laps maha järgmisel päeval, kui lapsevanem on lasteaeda teavitanud eelmisel päeval enne kella 14.00.
(3) Lapse terveks saamisest ja lasteaeda tagasi tulemisest teatada eelmisel päeval.
4. LASTEAIA MAKSUD
(1) Hargla Kooli hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
(2) Õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suuruseks on 4,79 eurot kuus.
(3) Lapsevanem tasub lasteaia maksud arve alusel ülekandega või sularahas vallamajja.

5. KODUMÄNGUASJAD
(1) Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju ainult ühel päeval nädalas. Kaasa ei tohi võtta valju häält tegevaid mänguasju, püstoleid, nuge, mõõku jt sõjamängude vahendeid ning ohtlikke esemeid.
(2) Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise ega katkiminemise eest.

6. SÜNNIPÄEVAD
(1) Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi ühise sünnipäevalauluga ja küünalde süütamisega. Sünnipäevalast õnnitletakse kaardi ja õhupalliga. Soovi korral ja võimalusel võib sünnipäevalaps pakkuda mängukaaslastele maiustusi.

7. HAIGESTUMISED
(1) Palaviku ja halva enesetundega laps ei või lasteaias olla, kuna on oht nakatada teisi lapsi.
(2) Rühma õpetajal või õpetaja abil on õigus mitte vastu võtta haigustunnustega last (tugev nohu, tugev köha, palavik, lööve nahal).
(3) Rühma õpetajal või õpetaja abil on õigus mitte vastu võtta parasiitidega lapsi.
(4) Võimalusel hoida last ka peale haigust mõnda aega kodus, kuna laps on vahetult peale haigust vastuvõtlik nakkustele.
(5) Ravimeid lasteaeda kaasa ei anta v.a. krooniliste haiguste puhul (astma, allergia jmt).
(6) Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse lapsevanem järele või leitakse mõni muu võimalus laps koju toimetada.

8. LAPSE KÄITUMISREEGLID LASTEAIAS
Mängin sõbralikult.
Hoian mänguasjad ja raamatud tervena.
Ei virise ega jonni.
Kuuletun täiskasvanule.
Räägin vaikse häälega.
Osalen õppetegevuses.
Panen mänguasjad ja raamatud alati oma kohale tagasi.
Tulen rühma puhtana.
Toas kõnnin, ei jookse.

  • Hargla küla, Valga vald, Valgamaa 68014 | tel: 7698721 mob: 53461955 | e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.