DOKUMENDID

Hargla Kooli põhimäärus

Hargla Kooli põhimäärus

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. ÜLDSÄTTED
(1) Kooli nimi on Hargla Kool (edaspidi kool).
(2) Kooli aadress:
1) juriidiline aadress on: Hargla küla Taheva vald 68014 Valga maakond;
2) ametlikult kasutatav e-posti aadress on: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
(3) Kooli tegutsemise vorm ja haldusala:
1) kooli liik on lasteaed-põhikool, koolis on lasteaed ja 1.-9. klass;
2) kool on Taheva valla haridusasutus, mille ülesanne on luua tingimused riiklikule õppekavale vastava alus- ja põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks;
3) alus- ja põhiharidusele esitatavad nõuded kehtestatakse riikliku õppekavaga;
4) kooli õppekava kinnitab kooli direktor;
5) kool teenindab Taheva vallas elavaid lapsi-õpilasi. Vabadele kohtadele võib vastu võtta väljaspool Taheva valda elavaid lapsi-õpilasi;
6) koolis toimub õppetegevus päevases vormis ja eesti keeles;
7) õppimine on koolis õppemaksuta, lasteaia õppemaksu kinnitab valla volikogu;
8) kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava, mille kinnitab vallavolikogu;
9) kool on munitsipaalkool, tal on juriidilise isiku õigused;
10) koolil on oma lipp, nimega pitsat, sümboolika ning volikogu poolt kinnitatud eelarve;
11) kooli lasteaia rühmadel võib olla oma sümboolika ja sellega seonduvad nimed. Kool töötab kahes majas: lasteaed Koikküla külas ja 1.-9. klass Hargla külas.

 

§ 2. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED
(1) Lasteaia õppe-eesmärgid:
1) toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, aidata kujuneda elus toimetulevaks isiksuseks;
2) tagada õppekavaga määratletud teadmiste taseme ja pädevuste kujunemine;
3) saavutada laste kooliküpsus astumaks kooli.
(2) Kooli tegevuse eesmärgid:
1) võimaldada vastavalt õpilase võimetele põhihariduse omandamist ning koolikohustuse täitmist;
2) anda õpilastele teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt;
3) austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust.

(3) Kooli ülesanded:
1) luua tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks;
2) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
3) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
4) tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
5) tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt tervisekaitsenõuetele;
6) korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale.
(4) Õpingute alusdokument on kooli õppekava, mille täitmise tagamiseks ja toetamiseks kasutatakse õpikuid, töövihikuid, tööraamatuid ning muid õppevahendeid ja -materjale.
(5) Igas rühmas ja klassis õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib kasvataja ja õpetaja järgnevaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelust.
(6) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

§ 3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
(1) Kooli õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis koostatakse lähtudes riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, koolitöötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.
(2) Õppekava kehtestab direktor. Õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
(3) Õppeaasta algab 1. septembril.
(4) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta.
(5) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.
(6) Eksamiperioodid kooli lõpetamiseks määrab haridus- ja teadusminister määrusega.
(7) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga.
(8) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit.
(9) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.
(10) Kui kahe või enama klassi õpilaste arv on kokku 16 või alla selle, moodustatakse nendest õpilastest liitklass. Liita on lubatud 1.- 4. kl, 3.- 6.kl. ja 5.-9. kl.
(11) Õpilaste hindamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord sätestatakse riiklikus õppekavas ning täpsustatud tingimused ja kord kooli õppekavas.
(12) Kooli lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid, mis viiakse läbi kooskõlas tingimustele ja korrale, mis on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.
(13) Kooli lõpetajale väljastatakse lõputunnistus, mis vastavad vormile ja statuudile, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt.
(14) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada vastavalt vajadusele koolis ettevalmistusrühmi koolieelikutele alushariduse omandamise võimaldamiseks, parandusõpperühmi ja pikapäevarühmi.
(15) Kooli juures võivad tegutseda ringid, stuudiod jm. klassivälise tegevuse vormid.
(16) Kool koos Taheva Vallavalitsusega on kohustatud tagama õppimis¬võimalused igale kooli teeninduspiirkonnas elavale koolikohustuslikule lapsele.
(17) Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
(18) Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17- aastaseks saamiseni. Vanemate soovil võib esimesse klassi vastu võtta lapse, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud kuueaastaseks.
(19) Koolikohustust võib täita ka kodus õppides. Kool tagab koolikohustuse täitmise koduõppena lähtuvalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
(20) Kool võimaldab õppida elukohajärgses koolis haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel. Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib kool moodustada õpiabirühmi eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis. Vallavalitsuse nõusolekul võib direktor moodustada ka teisi „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses" sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi.
(21) Võimetekohane õppekava või kool soovitatakse lapse meditsiiniliste, psühholoogiliste ja pedagoogiliste uuringute põhjal nõustamiskomisjoni otsusega. Suunamine nõustamiskomisjoni toimub tingimustel ja korra alusel, mis on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.
(22) Kooli õpilaste vastuvõtmine, ühest koolist teise üleminek, koolist lahkumine ja väljaheitmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale.
(23) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku kooli õpilaste vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas II õppeveerandil ja lasteaialaste vanemate koosoleku ajavahemikus 1. kuni 15. september. Vähemalt ühe kolmandiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel on direktor kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.
(24) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse koolis läbi lapsevanema ja õpilasega arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase arengu toetamine.

§ 4. ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS
(1) Direktor võib moodustada kooli pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsusel.
(2) Koolis töötavad muusikaklass ja huvialaringid. Huviringide hulk ja nimetused kinnitatakse iga õppeaasta alguses direktori käskkirjaga. Ringitöö toimub õppetööst vabal ajal.
(3) Koolis on raamatukogu, mille ülesanne on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjanduse, audiovisuaalsete ja muude infokandjatega, nende säilitamine ja kättesaadavaks tegemine ning õpilaste iseseisva õpitöö oskuste ja lugemishuvi arendamine.
(4) Koolis töötab õpilaste ja koolitöötajate toitlustamiseks söökla.

 

§ 5. KOOLITÖÖTAJATE (PERSONALI) ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
(1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on kasvatajad, pedagoogid ja teised töötajad.
(2) Kooli personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus - ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.
(3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks ametijuhendi, töösisekorraeeskirjade ja töölepinguga, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(4) Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(5) Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele käsitletakse kooli pedagoogidena direktorit, tema asetäitjat õppe- ja kasvatusalal, õpetajaid ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.
(6) Koolis on aineõpetajad, kes õpetavad ühte või mitut õppeainet vastavalt kvalifikatsioonile.
(7) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor kooskõlas vastava haridus- ja teadusministri määrusega.
(8) Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe - ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.
(9) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister.
(10) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.
(11) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostöös õpilaste vanematega.
(12) Ülesande täitmiseks pedagoog:
1) on eeskujuks õpilastele;
2) tegeleb väärtuskasvatuse ja –arendusega;
3) teeb koostööd teiste pedagoogidega õppe lõimimiseks;
4) toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;
5) hindab õpilasi objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
6) arvestab õpilase isikupära ja kohtleb õpilasi taktitundeliselt;
7) teeb koostööd laste vanematega;
8) valmistub ette kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;
9) tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;
10) arvestab õpetamisel klasside omapära;
11) lahendab õpilastega õppetunnis tekkinud probleemid;
12) teatab õpilastele õppeveerandi alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku, nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted;
13) organiseerib üritusi ning osaleb neis;
14) korraldab koolisiseseid võistlusi, näitusi, konkursse;
15) tegeleb pidevalt enesetäiendusega;
16) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
17) osaleb õppenõukogus;
18) hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja pedagoogilise kollektiivi head mainet.
(13) Teiste koolitöötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek. Ülesande täitmiseks teised koolitöötajad:
1) on eeskujuks õpilastele;
2) täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;
3) arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö läbiviimisega.
(14) Koolitöötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töölepingus.

§ 6. KOOLI LASTE - ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
(1) Õpilane on kohustatud osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele.
(2) Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda ja täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid.
(3) Õpilane on kohustatud kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt ning hoidma kooli kasutuses olevat vara.
(4) Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses ja kooli sisekorraeeskirjades ettenähtud korras.
(5) Õpilastele väljastatakse õppeasutuses õppimise perioodiks õpilaspilet vastavalt kooli direktori poolt kehtestatud korrale, mis on kooskõlas haridus- ja teadusministri määrusega.
(6) Õpilasel on õigus:
1) kvaliteetsele üldharidusele;
2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
3) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
4) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi kooli direktori poolt kehtestatud korras, mis on kooskõlas haridus- ja teadusministri määrusega;
5) moodustada kooli õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
6) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
7) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm. vahendeid;
8) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
9) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.
(7) Kool tagab õpilaste koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab terviskaitse¬eeskirjade ja -normide kohase päevakava.
(8) Õpilase meditsiinilist teenindamist korraldab õppeasutuse pidaja sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.
(9) Õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (eestkostjad) õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
(10) Õpilaskonnal on õpilasomavalitsuse teostamiseks õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes.
(11) Õpilasomavalitsus on õpilaste esindus, kellel on õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
(12) õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks ja kinnitab kooli direktor.

§ 7. VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
(1) Õpilasel ja tema vanematel on õigus õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu ja kooli üle riiklikku järelvalvet teostava ametiisiku poole.
(2) Vanemal on õigus:
1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
2) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
3) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
4) olla teavitatud õpilase hinnetest;
5) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
6) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetmete rakendamise kohta;
7) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
8) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.
(3) Vanem kohustub:
1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
5) osalema õpilase arenguvestlusel;
6) teavitama kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval;
7) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral;
8) hüvitama õpilase poolt koolile tahtlikult või ettevaatamatusest tekitatud varalise kahju (k.a. rikutud või kaotatud õppevahendid) täies ulatuses vastavalt kahju suurusele.

§ 8. KOOLI JUHTIMINE
(1) Kooli juhib direktor. Direktor kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise kohta.
(2) Kooli direktor:
1) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis tulenevad õigus- ja haldusaktidest, kooli põhimäärusest, direktori töölepingust ja ametijuhendist;
2) sõlmib koolitöötajatega töölepinguid;
3) teeb vallavolikogule ettepaneku koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks;
4) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra ja töökorralduse reeglid;
6) esitab vallavalitsusele kooli eelarve eelnõu;
7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
8) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
9) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
10) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
11) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
12) korraldab pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi;
13) kinnitab pikapäevarühmade koosseisu, kehtestab nende töökorralduse ja kontrollib selle täitmist;
14) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
15) määrab vajadusel haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
16) kutsub kokku vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku;
17) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
18) korraldab õpilasesinduse liikmete valimised;
19) annab aru hoolekogule;
20) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
21) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
22) tagab koolis toimiva meeskonna;
23) koordineerib arengukava ja üldtööplaani koostamist.
(3) Direktor on kooli seaduslik esindaja. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.
(4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss.
(5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldava konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
(6) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.
(7) Õppenõukogu:
1) ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine;
2) liikmeteks on kooli pedagoogid;
3) pädevuse ja tegutsemise korra määrab kooli direktor kooskõlas vastava haridus- ja teadusministri määrusega.
(8) Hoolekogu:
1) moodustatakse vallavalitsuse poolt kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja vallavolikogu kehtestab kooskõlas vastava haridus- ja teadusministri määrusega selle töökorra;
2) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel;
3) liikmed valitakse kooskõlas Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega;
4) valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe, koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul;
5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
§ 9. KOOLI FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED
(1) Kooli vara moodustavad koolile kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
(2) Kooli vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab vallavolikogu.
(3) Koolil on oma eelarve, mille kiidavad heaks hoolekogu ja vallavalitsus ning eelarve kinnitab vallavolikogu.
(4) Kooli pedagoogide, töötajate töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu.
(5) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise korra kinnitab kooli direktor käskkirjaga kooskõlas vastava haridus- ja teadusministri määrusega.
(6) Kooli korraldab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus, mis võib toimuda järgmistel juhtudel:
1) koolinõudluse suurenemisel või vähenemisel antud piirkonnas;
2) ümberkorralduse tõttu haridussüsteemis;
3) vähenenud finantseerimisvõimaluste tõttu;
4) muudel seadustest või riiklikust regionaalpoliitikast tulenevatel juhtudel.
(7) Kooli ümberkorraldamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
(8) Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.
(9) Kooli tegevus lõpetatakse, kui:
1) riikliku järelevalve hinnangul ei vasta kooli õppetase riikliku õppekavaga kehtestatud nõuetele;
2) kooli ei ole võimalik finantseerida;
3) munitsipaalkooli kõik koolitusload on tühistatud;
4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.
(10) Kooli tegevus lõpetatakse pärast õppeperioodi lõppu.
(11) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus teeninduspiirkonna õpilastele võimaluse jätkata õpinguid teises koolis.
(12) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemet, kooli, vanemaid, õpilasi ja vallavalitsust teavitada vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

 

§ 10. RAKENDUSSÄTTED

(1) Tunnistatakse kehtetuks Taheva Vallavolikogu 13.04.2006. a määrus nr 2 "Hargla Kooli põhimääruse kinnitamine".

Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

§ 4. ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

(1) Direktor võib moodustada kooli pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsusel.

(2) Koolis töötavad muusikaklass ja huvialaringid. Huviringide hulk ja nimetused kinnitatakse iga õppeaasta alguses direktori käskkirjaga. Ringitöö toimub õppetööst vabal ajal.

(3) Koolis on raamatukogu, mille ülesanne on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjanduse, audiovisuaalsete ja muude infokandjatega, nende säilitamine ja kättesaadavaks tegemine ning õpilaste iseseisva õpitöö oskuste ja lugemishuvi arendamine.

(4) Koolis töötab õpilaste ja koolitöötajate toitlustamiseks söökla.

 

§ 5. KOOLITÖÖTAJATE (PERSONALI) ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on kasvatajad, pedagoogid ja teised töötajad.

(2) Kooli personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus - ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

(3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks ametijuhendi, töösisekorraeeskirjade ja töölepinguga, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(4) Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(5) Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele käsitletakse kooli pedagoogidena direktorit, tema asetäitjat õppe- ja kasvatusalal, õpetajaid ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

(6) Koolis on aineõpetajad, kes õpetavad ühte või mitut õppeainet vastavalt kvalifikatsioonile.

(7) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor kooskõlas vastava haridus- ja teadusministri määrusega.

(8) Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe - ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

(9) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister.

(10) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

(11) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostöös õpilaste vanematega.

(12) Ülesande täitmiseks pedagoog:

1)      on eeskujuks õpilastele;

2)      tegeleb väärtuskasvatuse ja –arendusega;

3)      teeb koostööd teiste pedagoogidega õppe lõimimiseks;

4)      toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;

5)      hindab õpilasi objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;

6)      arvestab õpilase isikupära ja kohtleb õpilasi taktitundeliselt;

7)      teeb koostööd laste vanematega;

8)      valmistub ette kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;

9)      tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;

10)  arvestab õpetamisel klasside omapära;

11)  lahendab õpilastega õppetunnis tekkinud probleemid;

12)  teatab õpilastele õppeveerandi alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku, nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted;

13)  organiseerib üritusi ning osaleb neis;

14)  korraldab koolisiseseid võistlusi, näitusi, konkursse;

15)  tegeleb pidevalt enesetäiendusega;

16)  tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;

17)  osaleb õppenõukogus;

18)  hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja pedagoogilise kollektiivi head mainet.

(13) Teiste koolitöötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek. Ülesande täitmiseks teised koolitöötajad:

1)      on eeskujuks õpilastele;

2)      täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;

3)      arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö läbiviimisega.

(14) Koolitöötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töölepingus.

 

§ 6. KOOLI  LASTE - ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

(1) Õpilane on kohustatud osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele.

(2) Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda ja täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid.

(3) Õpilane on kohustatud kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt ning hoidma kooli kasutuses olevat vara.

(4) Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses ja kooli sisekorraeeskirjades ettenähtud korras.

(5) Õpilastele väljastatakse õppeasutuses õppimise perioodiks õpilaspilet vastavalt kooli direktori poolt kehtestatud korrale, mis on kooskõlas haridus- ja teadusministri määrusega.

(6) Õpilasel on õigus:

1)      kvaliteetsele üldharidusele;

2)      vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;

3)      saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;

4)      valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi kooli direktori poolt kehtestatud korras, mis on kooskõlas haridus- ja teadusministri määrusega;

5)       moodustada kooli õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

6)      osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;

7)      kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm. vahendeid;

8)      saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;

9)       saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta. 

(7) Kool tagab õpilaste koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab terviskaitse­eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

(8) Õpilase meditsiinilist teenindamist korraldab õppeasutuse pidaja sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

(9) Õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (eestkostjad) õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

(10) Õpilaskonnal on õpilasomavalitsuse teostamiseks õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes.

(11) Õpilasomavalitsus on õpilaste esindus, kellel on õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

(12) õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks ja kinnitab kooli direktor.

 

§ 7. VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

(1) Õpilasel ja tema vanematel on õigus õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu ja kooli üle riiklikku järelvalvet teostava ametiisiku poole.

(2) Vanemal on õigus:

1)      olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;

2)      saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;

3)      omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;

4)      olla teavitatud õpilase hinnetest;

5)      vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;

6)      anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetmete rakendamise kohta;

7)      kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;

8)      pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

(3) Vanem kohustub:

1)      looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;

2)      esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;

3)      tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;

4)      tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;

5)      osalema õpilase arenguvestlusel;

6)      teavitama kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval;

7)      tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral;

8)      hüvitama õpilase poolt koolile tahtlikult või ettevaatamatusest tekitatud varalise kahju (k.a. rikutud või kaotatud õppevahendid) täies ulatuses vastavalt kahju suurusele.

  • Hargla küla, Taheva vald, Valgamaa 68014 | tel: 7698721 mob: 53461955 | e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.